+32 (0)70 23 33 13

WEDSTRIJDREGLEMENT CONNECTIONS & DECOVRY – NEW YORK: EXPLORING THE BOROUGHS

Art. 1 VOORWAARDEN VAN DE WEDSTRIJD

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd New York: Exploring The Boroughs georganiseerd door Connections, gevestigd te Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde en Decovry, gevestigd te Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gent.
Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen.

Art. 2 VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD EN TOEKENNING VAN DE PRIJS

De wedstrijd loopt van 8 augustus 2018 tot en met 2 september 2018. Deelname is niet meer mogelijk na 02/09/2018 om 23u59.
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer:

• Zich te registeren bij Decovry
• Een vraag te beantwoorden van Decovry: “Welke van de acht designers uit onze huidige sale is afkomstig uit New York?"
• Een vraag te beantwoorden van Connections: “Wat is de favoriete rooftopbar van Patrick Van Rosendaal, onze 'BENY stadgids'?"

De prijs

Een onafhankelijke jury kiest uit alle juiste deelnames, 8 winnaars in totaal die worden bepaald op basis van het correct beantwoorden van de drie vragen namelijk: “Welke van de acht designers uit onze huidige sale is afkomstig uit New York?” en “Wat is de favoriete rooftopbar van Patrick Van Rosendaal, onze 'BENY stadgids'?” en het antwoord op de schiftvraag, namelijk: "Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd op 2 september 2018 om 23:59 uur? ".

Deelnemers maken kans om volgende hoofdprijs te winnen:
- 1 reis naar New York voor 2 personen met vlucht, verblijf en excursie

De reis houdt in: 5 dagen NYC, 4 nachten in trendy Hotel 50 Bowery**** zonder ontbijt (ontbijt te verkrijgen mits supplement), rechtstreekse vlucht h/t vanuit Brussel, From Yuppie to Hipster tour met BENY (enkel indien er een dinsdag of vrijdag in het verblijf zit), suprise Decovry pakket. De maximale reiswaarde bedraagt €1000 per persoon. Bij een eventuele overschrijding van dit bedrag dient dit te worden bijbetaald. De reisdata zijn vrij te kiezen met uitzondering van volgende uitgesloten periodes:
• 26/10/18-04/11/18
• 15/12/18-06/01/19
• 01/03/19-08/03/19
• 29/03/19-22/04/19

Deelnemers maken kans om volgende troostprijzen te winnen:
- 1x Hoagard Wereldkaart
- 1x The Line: New York
- 1x The Shader Original
- 1x Cartrash
- 1x Monocle New York Gids
- 1x Incharge
- 1x Timeless Weekly Planner

De prijs is ondeelbaar en dient aanvaard te worden zoals deze wordt toegekend. In geen geval kan de prijs omgeruild worden tegen andere producten of speciën. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. Winnaars worden bekendgemaakt op dinsdag 4 september 2018 en op Facebook/via mail verwittigd. Indien de winnaar niet reageert binnen 14 dagen, vervalt zijn recht op de prijs.

Art. 3 DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die in België, Nederland of Frankrijk woont met uitzondering van:

- personeelsleden van Connections en Decovry;
- alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de wedstrijd;
- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van vermelde uitgesloten personen.
Deelnemers tot en met 18 jaar dienen over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders te beschikken om deel te nemen aan de wedstrijd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaan Connections en Decovry ervan uit dat deze toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen kan hem of haar op elk moment deelname aan de wedstrijd of de prijs worden ontzegd.
Er kan tijdens de volledige looptijd van de wedstrijd per gezin (zelfde familienaam, zelfde adres en/of zelfde e-mailadres) slechts één prijs worden gewonnen. De deelname van eenzelfde deelnemer via verschillende mailadressen, verschillende identiteiten of andere voorwendsels zal zonder waarschuwing en onverbiddelijk worden uitgesloten van de wedstrijd.
De beslissing van de organisator bij het bepalen van de winnaars is definitief en is niet vatbaar voor beroep.
Connections en Decovry kunnen op elk moment een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten, in geval 1 of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld deelnames d.m.v. een script, …), misleiding of deelname ter kwader trouw.

Art. 4 IDENTIFICATIE

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze meedeelt. Connections en Decovry kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatstgenoemde foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.
Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer. Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.

Art. 5 AANSPRAKELIJKHEID

Connections en Decovry zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.

Connections en Decovry kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de prijs. De winnaar zal zich in dat geval dienen te richten tot de producent van de prijs.

Connections en Decovry zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen.

Connections en Decovry kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, indien de wedstrijd gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten hun wil.

Connections en Decovry kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

In geval van een wedstrijd via het internet: Deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Connections of Decovry worden ingediend betreffende die beperkingen.

Art. 6 PRIVACY

Gegevens van persoonlijke aard die door de deelnemers aan Connections en Decovry worden doorgegeven worden bewaard in de databank van Connections, gevestigd te Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde, en Decovry, gevestigd te Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gent. Alle gegevens worden behandeld volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van het privéleven. Zij zullen worden gebruikt in het kader van van de wedstrijd en informatie- of promotiecampagnes betreffende producten en diensten van Connections en Decovry. Deelnemers kunnen de klantendienst via brief contacteren, indien zij gratis hun gegevens willen raadplegen en/of verbeteren of indien zij geen informatie meer wensen te ontvangen.

Art. 7 TOEZICHT EN BESLISSINGEN

Connections en Decovry houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Er worden in geen geval mondelinge, noch schriftelijke inlichtingen verstrekt.
Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: Connections, gevestigd te Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde. Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle rechten voorbehouden, Connections & Decovry, 02/08/2018.