Garantiefonds reizen

Algemene voorwaarden (GF/AV18)

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Deze omschrijvingen gelden voor alle voorwaarden van het verzekeringscontract.

 • REISWET: Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (of enige latere vervangende of aanvullende wetgeving ter zake). De begrippen in deze voorwaarden dienen in de eerste plaats conform deze wet begrepen te worden.

 • VERZEKERAAR: de onderlinge verzekeringsvereniging “Garantiefonds Reizen” - “de Vereniging” genoemd - met maat- schappelijke zetel te 1130 Brussel, Metrologielaan 8.

 • ONDERLING VERZEKERDE of Verzekeringnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die het verzekeringscontract sluit met de verzekeraar.

 • BEGUNSTIGDE: naar gelang het geval, zoals hierna beschreven, de Onderling Verzekerde zelf, of, de reiziger die, over een reiscontract, zoals hierna bepaald, met een Onderling Verzekerde beschikt en in wiens voordeel de verzeke- ringsprestaties bedongen zijn.

 • REISCONTRACT: elk contract dat de Onderling Verzekerde afsluit met de reiziger, en één of meer reisdiensten omvat.

 • TOEPASSINGSGEBIED: vallen onder het toepassingsgebied van het verzekeringscontract:

  • Pakketreizen die door professionelen aan reizigers te koop worden aangeboden of verkocht, gekoppelde reisar- rangementen die door professionelen voor reizigers worden gefaciliteerd en reisdiensten bedoeld in artikel 2, 1° van de Reiswet, afzonderlijk verkocht door een organisator die handelt als tussenpersoon of een doorverkoper die handelt als tussenpersoon;

  • Pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijk als tussenpersoon verkochte reisdiensten, die worden gekocht op basis van een algemene overeenkomst voor het regelen van zakenreizen tussen een professioneel en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroeps- activiteit. Vallen niet onder het toepassingsgebied van het verzekeringscontract, tenzij de verzekeraar dit expliciet aanvaardt in het verzekeringscontract afgesloten vanaf 1 juli 2018 of tenzij deze reeds verzekerd waren in het verzekeringscontract voor 1 juli 2018 (en aldus verzekerd blijven tot Verzekeraar en Onderling Verzekerde anders overeenkomen):

   • Pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijk verkochte reisdiensten, die een periode van minder dan vierentwintig uur beslaan, tenzij zij een overnachting omvatten;

   • Pakketreizen die worden aangeboden en gekoppelde reisarrangementen, die worden gefaciliteerd, incidenteel en zonder winstoogmerk en uitsluitend aan een beperkte groep reizigers;

   • Afzonderlijk verkochte reisdiensten die niet onder punten (1) en (2) van het toepassingsgebied van het verzekeringscontract vallen.

 • OMZETCIJFER: de brutoverkoopwaarde - zijnde de som van alle uitgaande factuurbedragen, inclusief commissies, belastingen, taksen... - op jaarbasis van de ganse onderneming, aan te geven en uit te splitsen (via aftrekposten) op en zoals bepaald in het verzekeringsvoorstel of het aangifteformulier (en eventuele bijlagen). Wordt niet beschouwd als een reisdienst en valt dus buiten de toepassing van onderhavig verzekeringscontract: onder meer de verplaatsing en/of verblijf hoger dan twintig kilometer van het aardoppervlak.

II. ANNULATIEVERZEKERING TEN GUNSTE VAN DE REIZIGER BIJ FINANCIEEL ONVERMOGEN VAN DE ONDERLING VERZEKERDE
Artikel 1. Wat waarborgt deze verzekering?

Wanneer een Onderling Verzekerde fnancieel onvermogend wordt verklaard voordat de reis een aanvang heeft genomen, waarborgt de Vereniging de terugbetaling van alle reeds door of namens reizigers aan de Onderling Verzekerde betaalde bedragen voor zover de desbetreffende dienst(en) als gevolg van diens fnancieel onvermogen niet worden verricht. Binnen de perken van deze Algemene Voorwaarden wordt de waarborg verleend in directe of analoge toepassing van artikels 54 tot en met 60, 65 tot en met 68, en 72 tot en met 74 van de Reiswet voor alle diensten waarvoor de Onderling Verzekerde zelf een eigen verplichting tot terugbetaling bij niet-uitvoering van de dienst(en) had. De analoge toepassing van de Reiswet geldt voor alle diensten die de Verzekeraar dekt maar die niet onder de toepassing van de Reiswet vallen.

Artikel 2. Wat is de omvang van de verzekering?
 1. De Vereniging waarborgt de terugbetaling aan de begunstigde reiziger van de reeds door hem aan de Onderling Verzekerde betaalde bedragen, wanneer de Onderling Verzekerde ten gevolge van zijn fnancieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de begunstigde reiziger niet meer kan nakomen voor de uitvoering van het reiscontract.

 2. De door de begunstigde reiziger voor de aanvang van de reis gemaakte onkosten, zoals visumkosten, inentingen, reserverings- of wijzigingskosten, premies voor niet in de reissom begrepen reisverzekeringen en onderschreven door de begunstigde worden niet door de Vereniging terugbetaald.

Artikel 3. Vervangende reis

De Vereniging heeft het recht om aan de begunstigde reiziger volgende keuze te laten:

 1. Ofwel de terugbetaling van de reeds door de begunstigde reiziger aan de Onderling Verzekerde betaalde bedragen;

 2. Ofwel de uitvoering van het reiscontract of van een vervangende reis, eventueel mits teruggave of opleg indien de vervangende reis respectievelijk minder duur of duurder is dan de uitkering waarop de begunstigde reiziger recht heeft. In deze gevallen beperkt de rol van de Vereniging zich louter tot het betalen van de leveranciers en kan er geen enkel ander recht voor de begunstigde reiziger jegens de Vereniging ontstaan.

Artikel 4. Wat zijn de verzekerde bedragen?

De Vereniging betaalt maximum het totaal van de door de begunstigde reiziger aan de Onderling Verzekerde betaalde reissom terug.

Artikel 5. Waarborg in de tijd

De waarborg geldt voor alle reiscontracten die de Onderling Verzekerde afsluit, terwijl de dekking van het verzekerings- contract van kracht is.

Artikel 6. Verplichtingen van de begunstigde reiziger bij schadegeval
 1. De begunstigde reiziger moet zijn aanvraag tot terugbetaling per aangetekend schrijven richten aan de Vereniging en dit binnen de 30 dagen vanaf de voorziene vertrekdatum op reis van de begunstigde reiziger.

 2. De aanvraag tot terugbetaling moet vergezeld zijn van volgende documenten:

  1. De bestelbon en/of het reiscontract en/of de bevestiging en/of de factuur;

  2. De betalingsbewijzen;

  3. De eventueel reeds afgeleverde reisdocumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers...

 3. De begunstigde reiziger dient alle vragen, die de Vereniging hem stelt betreffende zijn aanvraag, volledig en naar waarheid te beantwoorden, en desgevallend bijkomende informatie te bezorgen. De begunstigde reiziger moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

 4. De begunstigde reiziger mag geen betalingen meer verrichten aan de Onderling Verzekerde, nadat hij kennis kreeg van het fnancieel onvermogen van de Onderling Verzekerde.

 5. De Vereniging is gesubrogeerd in de rechten van de begunstigde reiziger door de betaling, zelfs gedeeltelijk, van de schadevergoeding aan de begunstigde reiziger en dit ten belope van de door de Vereniging verrichte betaling.

 6. Indien de begunstigde reiziger zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Vereniging het recht:

  1. Bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;

  2. In de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door de Vereniging geleden nadeel.

 7. De bewijslast berust bij de Vereniging.

III. BIJSTANDSVERZEKERING TEN GUNSTE VAN DE REIZIGER BIJ FINANCIEEL ONVERMOGEN VAN DE ONDERLING VERZEKERDE
Artikel 7. Wat waarborgt deze verzekering?

Wanneer een Onderling Verzekerde fnancieel onvermogend wordt verklaard tijdens de reis, waarborgt de Vereniging de verderzetting van de reis of de terugbetaling van alle reeds door of namens reizigers aan de Onderling Verzekerde betaalde bedragen voor zover de desbetreffende dienst(en) als gevolg van diens fnancieel onvermogen niet worden verricht. Indien passagiersvervoer in de pakketreisovereenkomst is inbegrepen, waarborgt de Vereniging de repatriëring van de begunstigde reizigers. Binnen de perken deze Algemene Voorwaarden, wordt de waarborg verleend in directe of analoge toepassing van artikels 54 tot en met 60, 65 tot en met 68, en 72 tot en met 74 van de Reiswet voor alle diensten waarvoor de Onderling Verzekerde zelf een eigen verplichting tot uitvoering van de dienst(en) had. De analoge toepassing van de Reiswet geldt voor alle diensten die de Verzekeraar dekt maar die niet onder de toepassing van de Reiswet vallen.

Artikel 8. Wat is de omvang van de verzekering?

De Vereniging heeft het recht om, in het belang van de begunstigde reiziger, hem één van de volgende mogelijkheden op te leggen:

 1. Ofwel de verderzetting van de geboekte reis; in dit geval beperkt de rol van de Vereniging zich louter tot het betalen van de leveranciers en kan er geen enkel ander recht voor de begunstigde reiziger jegens de Vereniging ontstaan.

 2. Ofwel de repatriëring, desgevallend aangevuld met de terugbetaling van de niet-uitgevoerde reisdienst(en), en/of een verlengd verblijf in een gelijkwaardige accommodatie als de geboekte, wanneer de onmiddellijke repatriëring onmogelijk is. Het transportmiddel evenals de accommodatie worden door de Vereniging bepaald De Vereniging neemt de communicatiekosten ten laste, die de begunstigde reiziger in het buitenland heeft gemaakt om de Vereniging te bereiken, wanneer de oproep van de begunstigde reiziger gevolgd wordt door een bijstandverlening gewaarborgd door dit hoofdstuk.

Artikel 9. Wat zijn de verzekerde bedragen?
 1. De Vereniging betaalt alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de mogelijkheden, zoals vermeld in artikel 8.

 2. Haar prestaties mogen in geen geval fnancieel winstgevend zijn voor de begunstigde reiziger.

 3. De Vereniging kan de kosten van niet-contractuele prestaties uitgevoerd in het belang van de begunstigde reiziger, terugvorderen.

Artikel 10. Waarborg in de tijd

De waarborg geldt voor alle reiscontracten die de Onderling Verzekerde afsluit, terwijl de dekking van het verzekeringscontract van kracht is.

Artikel 11. Verplichtingen van de begunstigde reiziger bij schadegeval
 1. De begunstigde reiziger moet zijn aanvraag tot repatriëring zo spoedig mogelijk, richten aan de Vereniging, en de documenten vermeld in artikel 6 van deze Voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de Vereniging bezorgen en uiterlijk binnen de 30 dagen na de datum van zijn terugreis. De verplichtingen van de begunstigde reiziger zijn dezelfde wanneer de begunstigde reiziger in het buitenland één of meerdere leveranciers van de Onderling Verzekerde die fnancieel onvermogend is, betaalt, na de Vereniging te hebben geïnformeerd en van deze haar akkoord te hebben gekregen.

 2. De begunstigde reiziger moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

 3. Indien de begunstigde reiziger zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Vereniging het recht:

  1. Bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;

  2. In de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door de Vereniging geleden nadeel.

 4. De bewijslast berust bij de Vereniging.

 5. De Vereniging is gesubrogeerd in de rechten van de begunstigde reiziger door de betaling, zelfs gedeeltelijk, van de schadevergoeding aan de begunstigde reiziger en dit ten belope van de door de Vereniging verrichte betaling.

WOONPLAATS

Artikel 29. Zonder afbreuk te doen aan artikels 6 en 11, moeten de voor de Vereniging bestemde mededelingen, om geldig te zijn, aan haar maatschappelijke zetel gedaan worden; diegene die voor de Onderling Verzekerde bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het laatste door de Vereniging gekende adres.

RECHTSBEVOEGDHEID

Artikel 30. Alle geschillen in verband met dit verzekeringscontract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing.