Protections

Algemene voorwaarden: Gemeenschappelijke bepalingen

Tenzij anders vermeld, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing ongeacht de onderschreven waarborg(en) en eventuele optie(s).

1. Algemeen

1.1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing. De algemene voorwaarden eigen aan elke waarborg gelden alleen voor de waarborgen die de verzekeringnemer heeft onderschreven en die vermeld zijn in het verzekeringscontract.

De eventuele bijzondere voorwaarden vervolledigen de algemene voorwaarden en primeren indien nodig.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voor-waarden tijdens hun geldigheidsperiode te wijzigen.

1.2. Definities

A. Ongeval
Voor de waarborg bijstand aan personen en de waarborg reisannulering en reiscompensatie: een plotselinge gebeurtenis gelinkt aan externe factoren buiten uw wil, die een lichamelijke of psychologische schade tot gevolg heeft, die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.

Voor alle andere waarborgen: een plotse en uitwendige gebeurtenis, buiten uw wil om, die een vastgestelde schade tot gevolg heeft.

In elk geval worden zelfmoorden en zelfmoordpogingen nooit gelijkgesteld met een ongeval.

B. Verzekerden
De verzekerde personen zijn de natuurlijke personen waarvan de naam vermeld is in de eventuele bijzondere voorwaarden en/of in het verzekeringscontract, voor zover ze gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, in IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserland.

De verzekerde passagiers zijn alle verzekerde personen die met de bestuurder in het gedekte voertuig meereizen. Het aantal verzekerde passagiers mag het maximum toegelaten aantal zoals bepaald door de constructeur, niet overschrijden.

In de algemene voorwaarden worden de verzekerde personen aangeduid met “u”, “uw” of de “verzekerde(n)”.

C. Verzekeraar en agent
De term verzekeraar verwijst naar:
- ATV NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Wetstraat 44, 1040 Brussel, België (RPR 0441.208.161). ATV NV is een verzekeringsonderneming erkend door de Nationale Bank van België (gevestigd te de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, België) onder het nummer 1015 voor de takken 9, 16, 17 en 18.
- Voor de waarborg kapitaal reisongeval en de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid, verwijst de term “verzekeraar” naar AIG Europe S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. AIG Europe S.A. is een verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financien en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.
AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor is gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brus- sel, België. RPR Brussel - BTW nummer: 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.

Deze verzekeringsondernemingen worden vertegenwoordigd door Protections BVBA met maatschappelijke zetel te Sleutelplasstraat 6, 1700 Dilbeek, België (RPR Brussel 0881.262.717). Protections BVBA is een verzekeringstussenpersoon (agent) erkend door de FSMA (gelegen Congresstraat 12/14, 1000 Brussel, België) onder het nummer 067380 A. In de algemene voorwaarden wordt Protections aangeduid met de term “agent”.

D. Bagage
De term “bagage” verwijst naar alle roerende goederen die u toebehoren en die u meeneemt op reis voor persoonlijk gebruik of die u tijdens uw reis koopt om mee te nemen.

E. Natuurramp
Een natuurramp is een ramp die het gevolg is van een natuurlijke gebeurtenis zoals:
- Een overstroming, te weten het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond ten gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf, alsmede de aardverschuivingen of grondverzakkingen die eruit voortvloeien;
- Een orkaan, een tsunami, een vulkaanuitbarsting of een aardbeving van natuurlijke oorsprong;
- Een overlopen of een opstuwing van openbare riolen veroorzaakt door het wassen van water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming;
- Een aardverschuiving of grondverzakking die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of een aardbeving.

F. Reisgezel
De ene persoon of het koppel, met inbegrip van de familieleden die onder het- zelfde dak wonen, met wie de verzekerde of het koppel verzekerden heeft besloten een reis te ondernemen of een vakantieverblijf te huren, waarvoor ze zich tegelijk hebben ingeschreven en van wie de aanwezigheid noodzakelijk is voor de vervulling van de reis.

G. Levensgezel (of partner)
De persoon met wie de verzekerde een wettelijke of feitelijke levensgemeenschap vormt en die op hetzelfde adres gedomicilieerd is.

H. Reiscontract
Elk reiscontract dat door de verzekeringnemer voor zichzelf en/of voor de verzekerden afgesloten is, voor zover de reis verkocht werd door een reisorganisator of een reisbemiddelaar die beschikt over een vergunning conform de wet van 21 april 1965 (bijvoorbeeld een reisagentschap of touroperator) en/of door elke erkende vervoermaatschappij, door elke hotelketen en door elk officieel en erkend verhuurbedrijf. Een betalingsbewijs van het contract moet voorgelegd kunnen worden.

I. Graad van verwantschap
De graad van verwantschap wordt bepaald door de lijn te volgen naar het gemeenschappelijke familielid van een verwant en van daar terug te gaan naar de andere verwant.

J. Woonplaats
Wordt beschouwd als woonplaats: de hoofdverblijfplaats of de gebruikelijke verblijfplaats van de verzekeringnemer (vermeld bij het onderschrijven van het verzekeringscontract). De verzekeringnemer moet gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, in IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserland.

K. Minderjarig kind
Een kind jonger dan 18 jaar.

L. Gekenmerkte inbraak
Het illegaal openbreken van een sluitingssysteem om in een slotvast afgesloten ruimte binnen te dringen met achterlating van duidelijk zichtbare inbraaksporen.

M. Ziekte
Een ziekte is een plotse en onvoorzienbare aantasting van de gezondheid van de verzekerde, naar behoren gediagnosticeerd door een geneesheer, die ernstige medische verzorging vereist en die elke uitvoering van een reiscontract of andere geplande activiteit werkelijk onmogelijk maakt. Het positief resultaat van een test of controle ter opsporing van een ziekte of bestrijding van die ziekte, ongeacht of die vereist wordt door de bevoegde overheden of niet, die ertoe leidt dat aan de verzekerde de toegang wordt ontzegd tot het voor de reis voorziene vervoermiddel (bijvoorbeeld: bus, trein, vliegtuig, boot), wordt gelijkgesteld met de ziekte zelf. Zwangerschap wordt niet beschouwd als een ziekte.

N. Ernstige ziekte
Een ernstige ziekte is een stoornis in de gezondheidstoestand, niet veroorzaakt door een ongeval, die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer en voor dewelke deze geneesheer alle buitenhuisactiviteiten verbiedt.

O. Voorafbestaande ziekte
Een voorafbestaande ziekte is een stoornis in de gezondheidstoestand die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer en waarvoor regelmatige medische controles en gepaste zorgen nodig zijn.

P. Stabiele ziekte
Een ziekte wordt als stabiel beschouwd indien er geen wijziging is in de (para) medische behandeling van die ziekte, indien er geen hospitalisatie of verergering is geweest en indien er volgens de behandelende geneesheer geen medische tegenindicatie is om te reizen. Deze drie voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn. Dit moet aangetoond kunnen worden door een medisch rapport van de behandelende geneesheer dat die stabiele toestand bevestigt bij het afsluiten van het reiscontract en/of het verzekeringscontract.

Q. Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het verzekeringscontract afsluit.

1.3. Ingangsdatum, duur en beëindiging van het verzekeringscontract

Het verzekeringscontract heeft uitwerking vanaf de ondertekening van de voorgetekende polis of de verzekeringsaanvraag door de verzekeringnemer en eindigt op de datum van terugkeer zoals met name bepaald in het reiscontract.
De contractduur kan nooit 12 maanden overschrijden.

1.4. Inwerkingtreding en einde van de waarborgen

De waarborgen hebben ten vroegste uitwerking op de dag na ontvangst van de voorgetekende polis of de verzekeringsaanvraag door de verzekeraar, op voorwaarde dat deze laatste, de agent of de verzekeringstussenpersoon de verzekeringspremie voor dit contract reeds ontvangen heeft.

Bovendien geldt, onverminderd het voorgaande:
- Voor de dekking reisannulering: de waarborg vangt aan op het ogenblik van onderschrijving van het bovenvermeld contract en eindigt bij de aan- vang van de betrokken reis zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden en/ of het verzekeringscontract.
De waarborg reisannulering moet ten laatste 30 dagen na de boekingsdatum van de reis worden onderschreven. Indien de reis minder dan 30 dagen vóór vertrek geboekt wordt, moet het verzekeringscontract binnen de 24 uur na de datum van afsluiting van het reiscontract onderschreven worden.

- Voor de andere waarborgen: deze vangen aan om 0 uur op de dag die als aanvangsdatum van de reis in de bijzondere voorwaarden en/of het verzekeringscontract vermeld is en eindigen om 24 uur op de dag die als einddatum van de reis in de bijzondere voorwaarden en/of het verzekeringscontract vermeld is. De waarborgen gelden enkel indien ze voor de totaliteit van de reis onderschreven werden (vertrek, verblijf en terugkeer).

Bij verlenging van uw verblijf op medisch voorschrift of omdat het voorziene vervoermiddel voor de terugreis naar uw woonplaats onbruikbaar is door pech, een ongeval, diefstal, brand, vandalisme of een staking, wordt de waarborg reisbijstand en, indien onderschreven, de optie bijstand aan voertuigen automatisch verlengd voor zo lang als nodig is. Om van die verlenging te genieten, dient u de verzekeraar binnen de 24 uur vanaf het ogenblik waarop u kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had moeten hebben van die gebeurtenis, te informeren en hem binnen de 7 dagen nadat u hem op de hoogte hebt gebracht, een door een bevoegde overheid afgeleverd schriftelijk attest toe te sturen.

1.5. Premie

De premies worden bepaald op basis van de waarborgen en de eventueel onderschreven opties en van het aantal verzekerden, met een maximum van 12 personen. De premie, vermeerderd met de taksen en andere kosten, is vooraf betaalbaar op verzoek van de verzekeraar, de agent of de aangeduide verzekeringstussenpersoon. De waarborg treedt pas in werking na ontvangst van de overeenkomstige betaling en na ontvangst van het door de verzekeringnemer ondertekende verzekeringscontract.

1.6. Niet-betaling

Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om de waarborgen op te schorten en/of het verzekeringscontract te beëindigen. Bij niet-betaling van alle aan de verzekeraar verschuldigde bedragen, uitgezonderd de premies, is de verzekeringnemer automatisch en van rechtswege vanaf de verzending van een aangetekende aanmaning, naast het verschuldigde be- drag, een jaarlijkse verwijlinterest verschuldigd aan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5 %. De verzekeringnemer dient de minnelijke invorderingskosten (bijvoorbeeld ingebrekestellings- en/of deurwaarderskosten) aan de verzekeraar te betalen.

1.7. Opzeggingsmogelijkheid

Contracten met een looptijd van meer dan 30 dagen kunnen door de verzekeringnemer worden opgezegd per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs met onmiddellijke uitwerking op het ogenblik van kennisgeving, binnen 14 dagen na aanvang van het contract. Ook de verzekeraar kan contracten met een looptijd van meer dan 30 dagen op- zeggen binnen een termijn van 14 dagen na goedkeuring van het contract. Deze opzegging wordt van kracht 8 dagen na de kennisgeving. Het opzeggingsrecht geldt niet voor reis- of bagageverzekeringen of soortgelijke kortlopende verzekeringen met een looptijd korter dan een maand die op af- stand worden gesloten.

1.8. Opzegging na schadegeval

Overeenkomstig artikel 86 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, kunnen de verzekeraar en de verzekeringnemer het contract opzeggen na het zich voordoen van een schadegeval, ten laatste één maand na de uitbetaling van de schadevergoeding of kennisgeving van de weigering van tussenkomst.

De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van ten minste 3 maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of de dag volgend op de afgifte van de aan- getekende zending, het deurwaardersexploot of afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Ze wordt evenwel van kracht één maand na de dag van de betekening ervan, indien de verzekeringnemer of de verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeks- rechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. De verzekeraar moet de schade als gevolg van de opzegging vergoeden indien hij afstand doet van zijn vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolging- stelling of een vrijspraak. De premie voor de periode na het van kracht worden van de opzegging die reeds werd betaald door de verzekeringnemer, wordt hem terugbetaald behalve bij poging tot fraude. In dat geval behoudt de verzekeraar de premie als schadevergoeding.

1.9. Mededelingsplicht m.b.t. risico

De verzekeringnemer is verplicht, zowel bij het afsluiten van het verzekeringscontract (artikel 58 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen) als in de loop van het contract (artikelen 80 en 81 van de wet van 4 april 2014 betref- fende de verzekeringen), aan de verzekeraar alle bestaande of nieuwe omstandigheden en wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die hem bekend zijn en die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico. Indien u voor hetzelfde risico gedekt bent bij een andere verzekeraar, bent u verplicht om de agent en de verzekeraar te informeren voordat u het verzekeringscontract afsluit en uiterlijk op het moment dat u de schadeaangifte opstuurt.

1.10. Frauduleuze verklaring

Elke fraude, poging tot fraude, veinzing of opzettelijk valse verklaring door de verzekerde, met de bedoeling de verzekeraar te misleiden wat betreft de omstandigheden of de gevolgen van een schadegeval, leidt tot verlies van alle rechten op prestaties of vergoeding voor dat schadegeval.

Indien de verzekerde met frauduleus oogmerk gehandeld heeft, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om de waarborg te weigeren. De vervallen pre- mies tot het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van de fraude, zijn verschuldigd als schadevergoeding.

1.11. Medische expertise

Bij een ongeval of ziekte, kan de verzekeraar de verzekerde of de persoon die de oorzaak vormt van de aanvraag om tussenkomst, aan een medische controle onderwerpen. Deze persoon moet de verzekeraar toestaan om de hem betref- fende medische of gevoelige gegevens te gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de gewaarborgde prestaties.

De gegevens betreffende de gezondheid en/of andere gevoelige gegevens worden steeds verwerkt overeenkomstig de geldende regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG). Deze gegevens worden verwerkt door hiervoor gemachtigd en bevoegd personeel.

1.12. Verzekeringsgeneesheer

De verzekeraar behoudt zich het recht voor een verzekeringsgeneesheer aan te stellen om een lichamelijk onderzoek te verrichten, de diagnose te controleren of de medische prestaties te onderzoeken.

1.13. Gezondheidsgegevens en andere gevoelige gegevens

De verzekerde, die handelt in eigen naam of als wettelijke vertegenwoordiger van een verzekerd kind jonger dan 13 jaar, moet de verzekeraar vooraf toestemming geven om de gezondheidsgegevens of andere gevoelige gegevens met be- trekking tot zijn persoon en/of het verzekerde kind te gebruiken voor de uitvoering van het verzekeringscontract.

De gegevens betreffende de gezondheid en/of andere gevoelige gegevens worden steeds verwerkt overeenkomstig de geldende regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Deze gegevens worden verwerkt door hiervoor gemachtigd en ter zake bevoegd personeel.

1.14. Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de uitvoering van uw contract. Overeenkomstig de geldende regelgeving, waaronder de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), hebt u altijd een recht van inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht om de overdracht of wissing van de u betreffende gegevens te vragen.

Om die rechten uit te oefenen, richt de betrokkene een gedateerde en onder- tekende schriftelijke vraag per post aan Protections, Sleutelplasstraat 6, 1700 Dilbeek (België) of per e-mail aan privacy@protections.be. De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de persoon die het verzoek doet om zijn identiteit te controleren. Bij gebrek aan antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke, kunt u een klacht indienen bij de ter zake bevoegde instantie in België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

De beleidslijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn integraal opgenomen in het Privacybeleid dat gratis beschikbaar is op de website van de agent of van de verzekeraar.

1.15. Klachten

Alle klachten betreffende het contract kunnen opgestuurd worden per brief naar Protections, Sleutelplasstraat 6, 1700 Dilbeek (België) of per e-mail naar claims@protections.be.

Bij gebrek aan een bevredigend antwoord kan men zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een rechtsvordering in te stellen.

1.16. Klantencategorieën

De verzekerden worden in principe behandeld als niet-professionele klanten. U kunt ons evenwel vragen om indeling in een andere klantencategorie. Die keuze impliceert evenwel een lager beschermingsniveau, in het bijzonder wat betreft de precontractuele informatie die wij u verplicht moeten meedelen.

1.17. Toepasselijk recht, verjaring en rechtsgeschillen

Het verzekeringscontract en de gewaarborgde prestaties worden geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30/04/2014). Van zodra deze bepalingen in werking treden, vernietigen en vervangen ze of vormen een aanvulling op de contractuele voorwaarden (met inbegrip van de algemene en/of bijzondere voorwaarden) die er strijdig mee zijn. Elke rechtsvordering die voortvloeit uit dit verzekeringscontract verjaart door verloop van 3 jaar, te rekenen van de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. Elk geschil op welke grond ook, zelfs bij aanhangigheid of samenhang, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, die het Belgische recht zullen toepassen.

1.18. Briefwisseling

Alle in deze algemene voorwaarden bedoelde briefwisseling moet, tenzij anders vermeld, gericht worden aan Protections, Sleutelplasstraat 6, 1700 Dilbeek (België).

Alle briefwisseling aan de verzekerde wordt rechtsgeldig verstuurd naar het adres dat hij heeft opgegeven in het verzekeringscontract of dat hij later zou hebben meegedeeld.

2. Tussenkomst - Algemeen

2.1. Omvang van de prestaties: algemeen

Wanneer zich meerdere gebeurtenissen, al dan niet gedekt, voordoen, wordt alleen rekening gehouden met de gebeurtenis die zich het eerst voordoet om te bepalen of er dekking wordt verleend.

De verzekeraar komt tussen binnen de grenzen van de algemene voorwaarden en die welke eventueel zijn vastgelegd in de bijzondere voorwaarden en/of in het verzekeringscontract. De waarborgen worden steeds toegekend onder voor- behoud van toepassing van een van de uitsluitingsgronden bepaald in deze algemene voorwaarden.

Overeenkomstig artikel 93 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, kan de verschuldigde prestatie de door verzekerde geleden schade niet te boven gaan. De verzekeraar komt dus maar tussen na de terugbetaling door andere instanties (bijvoorbeeld: ziekenfonds, de professioneel onderworpen aan de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten) en voor het aan de verzekerde ten laste gebleven bedrag.

Indien deze instanties de tussenkomst weigeren, moet de verzekerde een attest van de weigering evenals de originele facturen voorleggen.

2.2. Indeplaatsstelling

De verzekeraar treedt ten belope van het bedrag van de vergoedingen in de rechten van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden, behalve voor de waarborg kapitaal reisongeval.

De verzekerde verklaart uitdrukkelijk de verzekeraar in zijn rechten te doen treden ten belope van het vergoedingsbedrag ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij voor de vergoedingen waarop hij recht heeft krachtens de toepasselijke regelgeving. Indien de indeplaatsstelling niet mogelijk is door toedoen van de verzekerde, kan de verzekeraar de terugbetaling van de betaalde schadevergoeding vorderen.

2.3. Uitzonderlijke omstandigheden

Noch de verzekeraar noch de agent kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade, vertragingen, gebreken of belemmeringen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de prestaties wanneer deze niet aan hen te wijten zijn of wanneer ze het gevolg zijn van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden.

2.4. Algemene uitsluitingen

Wanneer zich meerdere gebeurtenissen, al dan niet gedekt, voordoen, wordt alleen rekening gehouden met de gebeurtenis die zich het eerst voordoet om te bepalen of er dekking wordt verleend. De uitsluitingen zijn van toepassing ten aanzien van de verzekerde en van de personen wiens medische toestand de oorzaak is van de aanvraag om tussenkomst. De gewaarborgde prestaties, voorzien in deze algemene voorwaarden, worden niet toegekend in de volgende omstandigheden:

Zijn steeds uitgesloten:
• Elke gebeurtenis die gekend was vóór en bij het sluiten van het reiscontract en/of het onderschrijven van het verzekeringscontract, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden;
• Gebeurtenissen en omstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de niet-naleving van de toepasselijke wetgeving;
• Gebeurtenissen die zich voordoen buiten de geldigheidsperiode;
• Landen in staat van oorlog, burgeroorlog, krijgswet, die getroffen zijn door gezondheidsproblemen op wereldniveau (epidemieën en pandemieën in- begrepen), of die gebukt gaan onder terrorisme, oproer of gewelddadige stakingen voor zover de Belgische FOD Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (reizen afgeraden of verboden) op zijn website publiceerde.
• Alle gebeurtenissen of situaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen en lockdown;
• De gevolgen van een natuurramp;
• Aandoeningen en gebeurtenissen ingevolge het momentaan of chronisch gebruik van drugs, van alcohol boven het wettelijk toegelaten maximum of van enige andere niet door een arts voorgeschreven stof;
• Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van vuurwapens;
• Elke prestatie die niet gevraagd werd of die geweigerd werd of die niet door de verzekeraar georganiseerd of toegestaan werd;
• Het onvermogen van de aansprakelijke derde;
• Lichamelijke letsels en materiële schade opgelopen bij de uitoefening of als gevolg van een beroepsactiviteit, aangaande elke verzekerde die tewerkgesteld is krachtens een arbeidsovereenkomst of leercontract;
• Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks is veroorzaakt door lucht- reizen, behalve als betalende passagier van een meermotorig toestel dat erkend is voor het openbaar vervoer van passagiers;
• Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks toe te schrijven is aan of voortvloeit uit opzettelijk of met bedrieglijk opzet veroorzaakte gebeurtenissen, kwaadwillige of onrechtmatige daden of nalatigheid van de verzekerde;
• Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks toe te schrijven is aan of voortvloeit uit de exploitatie van een handelszaak, het beheer van een onderneming of de uitoefening van een beroep;
• Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks toe te schrijven is aan of het gevolg is van kosten die voortvloeien uit gerechtelijke vervolgingen;
• Gedekte gebeurtenissen die zich voordoen in landen die niet opgenomen zijn in de waarborg of die uitgesloten zijn van de waarborg;
• De annuleringskosten van een verblijf, uitgezonderd de in deze algemene voorwaarden voorziene gevallen;
• Alle bijkomende kosten van een hotel (dvd-verhuur, betaaltelevisie, telefoon), ziekenhuis (eenpersoonskamer) of luchthaven (overgewicht van bagage);
• Stakingen, oproer, oorlogen en burgeroorlogen en de gevolgen ervan;
• De onmogelijkheid om te reizen doordat de verzekerde en/of de reisgezel zich om andere dan medische redenen (bijvoorbeeld: persoonlijke overtui- ging, vaccin niet beschikbaar, nalatigheid of gebrek aan vooruitziendheid) niet heeft laten vaccineren terwijl deze vaccinatie vereist of aanbevolen wordt door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), de overheid van de of een plaats van bestemming, het vervoer- of logiesbedrijf of door de reisorganisator;
• De onmogelijkheid om te reizen doordat de verzekerde en/of de reisgezel geen screeningstest heeft laten afnemen
• Alle kosten waarin niet uitdrukkelijk is voorzien in deze algemene voorwaarden.

De verzekeraar is niet verantwoordelijk voor schade, vertragingen, gebreken of belemmeringen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de prestaties als deze niet aan hem te wijten zijn of wanneer ze het gevolg zijn van overmacht zoals oorlog, burgeroorlog, vijandelijke inval, acties van vijandige buitenlandse machten, vijandigheden (ongeacht of er een oorlogsverklaring is geweest of niet), confiscatie door de openbare macht, nationalisatie, staking, oproer, terrorisme, sabotage, krijgswet, opvordering, epidemieën, pandemieën, quarantaine, grondverzakking of -verschuiving, overstroming of elke andere grote natuurramp.

Hetzelfde geldt voor alle schade die het gevolg is van het verlies, de vernietiging of de beschadiging van goederen of alle verliezen of uitgaven die daarvan het gevolg zijn of elk verlies dat het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn of geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zou worden door:
• Een ioniserende straling of een radioactieve besmetting ten gevolge van nucleaire brandstof of afval van de verbranding van een nucleaire brandstof;
• De toxische radioactieve explosie of elke onzekere eigenschap van een explosieve nucleaire samenstelling of één van de componenten daarvan.

2.5. Aanvraag om tussenkomst en verplichtingen bij een schadegeval: algemeen

Iedere aanvraag om tussenkomst moet tijdens de duur van het verzekeringscontract worden ingediend bij de verzekeraar of de agent.

Bij een schadegeval in het buitenland, dient de verzekerde contact op te nemen met de verzekeraar:
• Per telefoon: +32 2 286 31 47 (24u/24, 7d/7)

In de andere gevallen neemt de verzekerde contact op met de agent (Klanten- dienst Protections):
• Per telefoon: +32 2 463 50 00
• Per fax: +32 2 463 55 55
• Per e-mail: claims@protections.be

Bovenop de specifieke verplichtingen per waarborg, moet de verzekerde:
• De agent en de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte brengen van het optreden van het schadegeval (eventueel na het verstrekken van de eerste dringende medische zorgen);
• Zich schikken naar de instructies van de agent en de verzekeraar en hem alle nodig of nuttig geachte stukken en/of documenten (met name de originelen) bezorgen;
• Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te voorkomen en te beperken;
• Zonder verwijl en in elk geval binnen de 30 dagen aan de agent en aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en de gestelde vragen be- antwoorden zodat deze de omstandigheden en de omvang van de schade kan vaststellen;
• Melding maken van eventuele andere dekkingen voor hetzelfde risico bij andere verzekeraars met opgave van de identiteit van die verzekeraar(s) en de polisnummers.

De gemaakte kosten en de bijstands- of dienstprestaties geven geen recht op enige vergoeding indien niet vooraf toegestaan door de verzekeraar.

Indien de verzekerde een van deze verplichtingen niet naleeft en daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel.

De verzekeraar kan zijn dekking weigeren indien de verzekerde de hierboven genoemde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen (artikel 76 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).